Nye og store vindmøller utenfor Sandve og Jarstein

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 22 september Marin Energi Testsenter AS (METCentre) konsesjoner for å teste ut fire nye vindmøller på testområdet utenfor Sandve og Syre.
Stavanger Aftenblad skrev i april at:
Det kan komme 300 meter høye vindturbiner rett utenfor kysten av Rogaland. (Link)”Rett utenfor kysten av Rogaland ” er helt konkret ca 7,5 kilometer fra Syreneset. 

De to sørligste vindmøllene vil plasseres rett vest av Jarstein. Utfordringene rundt vindmøller, ny energi og det grønne skiftet, kommer nå – bokstavelig talt –  helt opp i “fjæresteinene våre “.
Naturvernforbundet mener at det går “rett vest” for miljøet, mens vindkraftnæringen mener at utvidelsen styrker Norges posisjon innenfor flytende havvind.
De to kommunene som er nærmest naboer til test/demonstrasjonsanlegget – Utsira og Karmøy – er positive til utvidelsen. Det samme er også Rogaland fylkeskommune.
Fiskeridirektoratet, Fiskarlaget Vest og Statsforvalteren i Rogaland fraråder utvidelse, mens Kystverket og Avinor, påpeker i sine høringsuttalelser, at skipsfart og helikoptertrafikk vil bli påvirket.


Folkeopplysning – vi har fått kortreist hjelp…

Terje Eriksen – styrmann og skudenesbu – har sagt ja til hjelpe SkudenesNytt med folkeopplysning i denne krevende saken.
Terje veksler mellom å være styrmann på tråleren Herøyfjord, og å være fiskerinæringens talsmann i møte vindkraftnæringen.
I sitt virke som formann i Fiskarlaget vest har han deltatt på mange møter med vindkraftnæringen, både lokalt og på nasjonalt nivå.
Han er med i  arbeidsgrupper som ser på hvilken forskning som finnes angående havvind, hva som mangler av forsking, eventuelle nye arealer, og hvilke konsekvenser havvind vil få for fiskerne og fiskene.


Når vil de  nye møllene kommer – hvilke turbiner/møller snakker vi om?

– Vi har ikke fått konkret informasjon om hva som kommer på testfeltet enda.
Alle de 4 nye plassene er det signert kontrakt på. Vi hører rykter om at 2 av turbinene skal ha sugeanker som betyr at de får kun 1 ankerline til å holde turbinen i posisjon.
Det er mange aktører som er interessert i uttesting av teknologi, og de har fått en forholdsvis åpen konsesjon som angir en makskapasitet på hvor mye strøm som kan produseres her.
Fiskarlaget har spilt inn at de totalt 7 plassene som skal brukes på testing, må kunne rulleres, slik at de får testet ut teknologien på disse 7,og at en ikke til stadighet må utvide feltet for å få testet flere teknologier.
Nå er det to turbiner i drift på testfeltet. Den tredje turbinen som kommer heter Flagship, og  en regner med at denne vil være på plass i løpet av sommeren 2023.
Når det gjelder tidsperspektivet på de 4 nye konsesjonene som nå er gitt så beror  dette på hva som skjer med statsforvalterens innsigelse, og hvor langt utbyggeren er kommet i sine planer.

 

HVOR blir de nye vindmøllene plassert, og hva er avstand til Sandve, Syre og Skudeneshavn?
– De vil plasseres noenlunde rett vest av Jarstein fyr og vil være godt synlig fra Geitungen, Syreneset, Sandve osv. De 2 nærmeste vil være 7,5 km fra Syreneset fort og de 2 andre vil være ca 14 km  ut fra Syreneset fort.
I forhold til de 2 turbinene som står der nå vil det komme 2 sør forbi og 3 nord forbi. (inkludert planlagte «Flagship»)


Vet vi noe om størrelsen og vil de være godt synlige fra land?

-Vi har ikke konkret info pr idag mht hvilke turbiner som kommer og størrelsen på disse. Det som er ganske så sikkert er at de blir en god del større og høyere enn dagens to turbiner.
De vil også være godt synlige, spesielt fra Sandve og nordover, men avstanden til land gjør at jeg ikke tror de opplever «flimmereffekt» av at selve propellbladene går rundt.
Videre vil dette bli et lite “diskotek” om natta, da alle må utstyres med lys mtp. helikopter/flytrafikk og båttrafikk.

Hvilke ulemper vil vi merke mest når testfeltet er i full drift?

– De største utfordringene vil være at vi ikke vet konsekvenser av støyen disse turbinene genererer.
Nyere forskning viser blant annet at hyselarver reagerer på endring i magnetfelt og svømmer saktere. (Se artikkel på https://hi.no/hi  )
Samt vi har en del «tilreisende» fisk (hovedsakelig torsk) som vi ikke vet om vil skygge unna sørvest Karmøy på grunn av støy.
Videre vil det også være en forurensningsfare da turbinene har hydraulikkolje og vinger av plast.
Ved havari på en mølle kan utslippene være store og konsekvensene mange.

De fiskerier som kommer tettest på er fiske etter sjøkreps med teiner, både fritidsfiske og profesjonelt fiske. Det foregår også rekefiske sørvest av turbinene.
Disse drev faktisk fiske det den første mølla er plassert, men har nå blir nødt til å fiske lengre sørvest for å gå klar fortøyningene til mølla.

Hvilke fordeler vil industri og leverandører her lokalt få av det som nå skjer?
-Selve installasjonene vil nok settes sammen på større baser som Gismarvik, verft osv. I hovedsak tror jeg det kan være behov for tjenester innen servicebåter for å frakte ut servicepersonell.
Solstad kan nok få  noen oppdrag i forbindelse med oppankring av installasjonene.
Ny kabeltrase.
Det skal også lages ny kabeltrase fra Røyrvika til trafostasjon ved golfbanen.

Dette arbeidet kan nok medføre en del positive effekter med oppgradering av ledningsnett for vann og avløp, og kanskje fortau fra Syre til hovedvei, uten at jeg skal ta denne gleden på forskudd.( sier ex syrebuen)


Hvor mye strøm vil det genereres ute på testfeltet?

– Strømmen vil tas i land i Røyrvika og sendes til trafostasjonen ved golfbanen. Planlagt maks effekt er 82,7 Mw, noe som nok ligger langt frem i tid.
De 2 turbinene som står der i dag produserer opp mot 10 Mw. Antar at de nye turbinene vil være mellom 10-15 MW hver.
Hvor mange kilowatt og kilowattimer dette kan bli må nesten «ekspertene» svare på.


Det gis konsesjoner for 25 år. Skal en teste i 25 år?

– Nei, som vi har spilt inn så må dette være siste utvidelse og at teknologien som testes må byttes ut etter en periode på f.eks. 5 år.


Hvorfor skjer ikke denne testingen på Utsira nord – noen få km nord for dagens testfelt ?

– Når dette er testing kan av og til ting ikke fungere som tiltenkt.
Da er det forholdsvis enkel tilgang med båt fra Karmøy.
Værforholdene kan selvsagt være tøffe, men det går mellom 30-60 minutt med båt fra Skudenes for å komme seg ut.
Videre har de vel tenkt å bruke turbinene på testfeltet i reklameøyemed for andre leverandører av teknologi og bruke dette som en «utstilling» overfor politikere osv, sier styrmannen og nå “folkeopplyseren” Terje Eriksen til slutt.

 

 

En “stolt fiskar ” Terje Eriksen. FOTO: Atle Sommerfeldt


Fiskerinæringen VS Vindkraftnæringen

SkudenesNytt vil kommer med ny sak der vi spør fiskeren Terje Eriksen om samarbeidsklimaet og utfordringene som fiskerinæringen har når de møter en vindkraftnæring som nå har vind i “møllene”.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...