LESERINNLEGG: Fastlegesituasjonen ved Skudenes Legesenter

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


LESERINNLEGG:
Det har over mange år utviklet seg en fastlegekrise i Norge.
Mer enn 210.000 innbyggere står fortsatt uten fastlege iflg. Den norske legeforening.
Mangelen på fastleger gjelder også i Karmøy.
Administrasjonen og vi folkevalgte har hatt stort fokus på rekruttering av nye fastleger til kommunen de siste årene.
Flere gode tiltak har blitt iverksatt. Bl.a. en tiltakspakke til formålet på 8 mill. kr i 2022.
Fastlegemangelen har vært ekstra utfordrende for oss her sør i sone 1.
Ved Skudenes legesenter har det vært vanskelig å rekruttere søkere til fastlegestillingene. Det har igjen ført til ustabilitet og stadige utskiftninger over flere år.
Pr. i dag er det kun en fastlege samt 2 vikarer.
Det er derfor svært gledelig at kommunedirektøren har foreslått nye tiltak for å bedre legedekningen, spesielt i Skudenes hvor det nå skal lyses ut 4 fastlegestillinger.

Her er kommunedirektørens forslag til vedtak som partiene enstemmig vedtok i Hovedutvalg helse og omsorg, Formannskapet og eldrerådet:

For å rekruttere leger, stabilisere driften og bedre legedekningen i kommunen og spesielt i Skudenes vedtar Karmøy kommunestyre følgende:

– Det lyses ut inntil fire faste stillinger som fastleger ved Skudenes kommunale legesenter.
– Ved fortsatt rekrutteringsproblemer etter å ha utprøvd alle driftsmodeller må legetilbudet i Skudenes flyttes til et større kommunalt legesenter annet sted i kommunen.
– Det innføres praksiskompensasjon for sykefravær og barns sykdom inntil 10 dager pr år for privatpraktiserende leger.
– Merkostnader på anslagsvis på 3,4 mill. kroner omdisponeres fra kommunens disposisjonsfond og innarbeides i budsjett- og økonomiplanen for 2025-2029.
Kostnadene vil sees i sammenheng med den totale rammen for legetjenesten og legevakt.

I utgangspunktet er dette veldige gode tiltak, men legg merke til kulepunkt 2.
Hadde dette blitt endelig vedtatt i kommunestyremøte 18.mars, ville Skudenes legesenter automatisk blitt flyttet nordover hvis de 4 fastlegestillingene ikke skulle bli besatt.
Dette reagerte vi uavhengige på, og Geir Ove Vikshåland foreslo derfor på vegne av oss at punktet skulle strykes.
Vår gruppe består bl.a. av ca. 50 utmeldte medlemmer av Karmøylista.
Et enstemmig kommunestyre støttet dette forslaget og det er gode nyheter. Alle innbyggere i Karmøy skal kunne ha fastlege i sin nærhet, også vi som bor her sør!

 

Skrevet av Susan Borg, Uavhengig kommunestyrerepresentant

FOTO: Privat / Arkiv

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...