LESERINNLEGG: Fra Skudeneshavn i sør og til fastlandet i nord er det langt når minuttene gjelder.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


LESERINNLEGG
Fra Skudeneshavn i sør til legevakt på Raglamyr er for langt og vil svekke akuttberedskapen betydelig!

Karmøylista arrangerte den 21.03.24 en åpen konferanse på Solstein, med tema legevakt.

Konferansen hadde som målsetting å formidle faglige synspunkter fra leger, sykepleiere og ambulansearbeidere angående etablering av ny hovedlegevakt for Karmøys befolkning.
Ansatte fra Kommunale akutte døgnplasser (KAD) orienterte om sin funksjon.
Legevaktlege fra Voss interkommunal legevakt delte sin erfaring fra ulike organiseringer av legevakt, både som tidligere ambulansearbeider og de senere årene som lege.
Konferansen ligger ute på Youtube, en vil finne lenke via Karmøylista sin Facebook side.

Foreleserne er enige om at akuttberedskapen i kommunen er velfungerende. Det er høyt fokus på faglig forsvarlighet, pasientsikkerhet og et godt arbeidsmiljø.
Lokalkunnskap blant ansatte, trekkes frem som et viktig element for kvaliteten på legevakttjenesten. Flere leger foretrekker Karmøy legevakt på grunn av den gode organiseringen.
Noe som gir god legevaktdekning utført av både fastleger, sykehusleger eller leger ansatt i andre kommuner.
Ambulansearbeiderne samarbeider tett med leger og sykepleiere store deler av døgnet, de påpeker at korte avstander er avgjørende for å opprettholde god akuttberedskap i kommunen.
Det oppstår samtidighetskonflikter der ambulansene er opptatt, men disse konfliktene vil bli betydelig økt ved å legge legevakten til Raglamyr.
I dag er ambulansene ute i oppdrag mens pasienter får behandling på legevakten, noe som ikke vil fungere med lang avstand og responstiden på akutte hendelser blir lengre og tryggheten for innbyggerne svekkes.

Karmøy legevakt betegnes som en mellomstor legevakt, etter antall tilhørende innbyggere. Det gjør det mulig å avlaste fastleger på legekontorene med enkelte oppgaver.
Dette er noen av fordelene kommunens innbyggere og fastleger vil miste om legevakten flyttes til Raglamyr.
De ansatte mister også den lokale kunnskapen som vil være av verdi for Karmøy sin befolkning. Ikke minst et godt samarbeid og fagmiljø som er bygget opp mellom instansene over mange år.
Legevakt i et nytt tidsriktig bygg på Veaveien, i samlokalisasjon med brannstasjon, ambulansestasjon, legekontor og KAD avdeling vil være en attraktiv arbeidsplass, mener de fremmøtte som arbeider i tjenestene.
Dette er i tråd med det karmøylista har stått på for i flere år. Da vil man ha en fremtidsrettet legevakt som kan håndtere de utfordringene vi vil møte i fremtiden.
Vi vil få flere eldre, økt forventning til tjenestene, økt pågang til legevakt, ny pandemi kan oppstå, og vi må ha beredskap for å ta imot flyktninger.
Dette er viktige momenter å ta med seg når det skal utformes en ny legevakt. Vi bør være bygd for et voksende samfunn – både med tanke på næringsliv, besøkende og turisme.
En samlokalisering av akutt seng (KAD) vil etter erfaring fra ekspertpanelet medføre at legevaktleger kan utføre tilsyn av pasientene under oppholdet, noe som igjen vil medfører en større trygghet.
Det ble også etterspurt fra publikum om muligheten for å øke antallet KAD senger i kommunen.

Samlet er det overnevnte positivt for rekruttering av leger «ifølge de med skoene på» i tillegg til mer fleksibilitet og tilbud om nordsjøturnus.

En interkommunal legevakt for Karmøy og omkringliggende kommuner har vært et tema i mange år.
En slik ordning vil i praksis medføre en legevakt på fastlandet med ansvar for 120 000 innbyggere tilhørende 10 kommuner over et stort geografisk område.
Er dette en fremtidsrettet løsning? Vil dette rekrutere flere leger? Nei mener ekspertpanelet!
På lik linje med Karmøy er flere av de potensielle deltakerkommunene voksende kommuner, både i næringsliv og befolkningstall.
Skal man bygge en legevakt for voksende kommuner eller starter man med allerede sprengt kapasitet?
Administrasjonen i Karmøy antyder at i lys av fastlegemangelen og vansker med rekruttering, er en interkommunal legevakt den beste løsningen for å kunne rekruttere nok leger.
Haugesund kommune på sin side har et vedtak på at en interkommunal legevakt med Karmøy forutsetter at Karmøy ikke har en avdeling på øydelen.
Dersom dette skulle blitt en realitet vil innbyggere på Sør-Karmøy ha over 50 km til legevakt. Vi mener at dette truer tryggheten for sør og midt Karmøy. Vi ønsker så godt som mulig at Karmøy sin befolkning skal ha tilgang på likeverdige tjenester.

Det er et flertall blant de faste representantene i kommunestyret for legevakt på Karmøy, men er det en hovedlegevakt det er flertall for?
Avtalen til posisjonspartiene innebærer et verbalpunkt om en legevakt på øydelen, det kan tyde på at vi har et flertall i kommunens høyeste organ.
Administrasjonen utreder på tross av dette tre alternativ. Det er legevakt på Vea, Åkra eller Raglamyr.
Etter konferansen var det gledelig at flere politikere uttrykket at det var nyttig å høre fra dem som har skoene på.

Vi håper derfor at diskusjoner er over og vedtak om hovedlegevakt på Vea foreligger til sommeren.

 

Skrevet av Lillian Levik Løndalen, Karmøylista

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...