Mobilbruk på elsparkesykkel kan gi 9.700 i bot

Du bruker kanskje elsparkesykkel eller kjenner noen som gjør det.
Er du klar over at det da er mange regler som må overholdes.
I følge Statens Vegvesen så defineres elsparkesykkel som som liten elektrisk motorvogn. Vanlig sykkel og elsykkel regnes ikke som elektrisk motorvogn.

Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene, og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører, skal ferdes sikrest mulig.
Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter.
Vegtrafikkloven § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

SkudenesNytt tok en prat med politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest Politidistrikt rundt temaet og han kunne fortelle følgende:


Aldersgrense

Mange tenker nok at elsparkesykkel er et ypperlig fremkomstmiddel for barna, men i følge politiet så er aldersgrensen for å kjøre / bruke disse 12 år.


Krav om hjelm

For barn under 15 år er det påbudt å bruke hjelm.


Passasjerer på elsparkesykkel er ikke lov

Selv om det kan være enkelt å bare “sitte på” med en elsparkesykkel så er det faktisk ulovlig.
På elsparkesykler er det kun tillatt med en person, og det er sjåføren.
Passasjerer er ikke tillatt, uansett alder.

 

Politiadvokat Sveinung A. Andersen- FOTO: Politiet


Bruk av mobiltelefon

Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon mens man kjører elsparkesykkel.
Her gjelder samme reglene som om man kjører bil.
Blir man tatt for å bruke mobiltelefonen mens man kjører elsparkesykkel så risikerer man en bot på 9.700 kroner.


På fortau og sykkelsti

Det et lov å kjøre elsparkesykkel på sykkelsti, men da skal man på høyre side og senke farten og vise hensyn når man passerer andre.
Kjører man på fortau skal dette gjøres på en slik måte at man ikke er til fare for andre. Her skal man også kjøre i gangfart.


Kjøring i vegbanen

Kjører man elsparkesykkel i veien gjelder samme trafikkreglene som for syklister.
Man må stanse for fotgjengeroverganger, gi tegn når man skal svinge, stanse for rødt lys og man har vikeplikt fra høyre som noen av reglene som må følges, forklarer politiadvokaten.


Hastighet på maks 20 km/t

Det er ikke en egen fartsgrense for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre.
Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.
Å fjerne en slik hastighetssperre eller på andre måter modifisere elsparkesykkelen til å gå fortere enn 20 km/t vil sees på lik linje med det å “trimme” en moped, sier Andersen.
Ved å endre på egenskapene til elsparkesykkelen gjør at risikoen for skader øker.


Ruspåvirket kjøring

Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
Det er den samme promillegrensen på 0,2 for elsparkesykkel som for bil.


Krav om ansvarsforsikring

Elsparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring uansett om de er eid av utleiefirmaer eller privatpersoner.
Denne endringen gjelder 1. januar 2023 for elsparkesykler eid av privatpersoner.


Bøter

Du kan på samme måte som med bilkjøring, bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene med elsparkesykkel.
Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt.
Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Barn under 15 år kan ikke bøtelegges eller straffes, men dersom lovbruddet er alvorlig nok kan politiet inndra sparkesykkelen, avslutter politiadvokat Sveinung Andersen.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...